Vilkår for tildeling av digital parkeringstillatelse/permit fra Time Park AS / Time Park Service AS

Eier (bruker) av denne parkeringstillatelse forplikter seg til å følge vilkår i Parkeringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

Denne tillatelse gjelder kun på området/er nevnt under fanen «Mine avtaler» i parklink-appen:

Dersom registrert kjøretøy blir observert på annet område, uten gyldig billett/digital tillatelse, vil kjøretøyet bli ilagt en kontrollsanksjon, eller i ytterste konsekvens bli fjernet for eiers regning.

Eier (bruker) av denne parkeringstillatelse har mulighet til å registrere kun et kjøretøy av gangen, bruker må til enhver tid forsikre seg om at kjøretøyet som hensettes er registrert med korrekt kjennemerke i permitavtalen og at kjøretøyet er innehaver av gyldig permit tillatelse. Kjennemerkene skal være rene, uskadet og i slik tilstand/plassering at det uten problemer kan leses av automatiske skiltavlesningssystemer. Er disse kravene ikke oppfylt vil kjøretøy risikere å bli ilagt kontrollsanksjon, og i ytterste konsekvens bli fjernet for eiers regning.

Eier (bruker) av denne tillatelsen forplikter seg til å sørge for at korrekt informasjon er lagt inn i parklink-appen, og at eventuelle endringer blir gjort i god tid før benyttelse av tillatelsen. Dersom dette ikke etterkommes, vil ikke Time Park AS / Time Park Service AS kunne holdes ansvarlig for eventuelle parkeringsavgifter/ileggelser av kontrollsanksjon.

Eier (bruker) av denne parkeringstillatelsen kan når som helst endre registreringsnummer ved å logge seg i parklink-appen og videre gå inn på fanen «Mine avtaler», finne aktuelle tillatelse og velge «endre kjøretøy». Gjør oppmerksom på at bytte av kjennemerke må utføres før parkeringen finner sted/før kjøretøyet kjører inn ved anlegg som benytter skiltgjenkjenningssystem.

Ved oppsigelse må bruker sende mail til utleie@timepark.no med info om navn på den som er ansvarlig for tillatelsen, kjennemerke på kjøretøyet, mobilnummer og når oppsigelsen skal gjelde fra. Leieavtalen kan sies opp av begge parter, på fritt grunnlag, med en måneds skriftlig varsel som regnes fra den 1. i neste måned. Leien kan reguleres med en måneds skriftlig varsel regnet fra den 1. i neste måned.

Leieavtalen forutsetter minimum varighet på 3 måneder. Aksept av avtalen gjennom elektroniske metoder (eks:Min-ID/Bank-ID), aksepteres å binde leietaker i like omfattende grad som en ordinær signatur.

Ihht GDPR kan enhver bruker trekke tilbake sitt samtykke til bruk av personopplysninger i permits, ved å benytte funksjonen «Slett meg» i appen.

Ved eventuelt ilagt kontrollsanksjon må denne klages inn på normal måte, se info på kontrollsanksjon. Klage kan ikke, og vil ikke bli behandlet på annen måte enn skriftlig ihht Parkeringsforskriften, uansett grunnlag for klage. Det gjøres oppmerksom på at gårdeier/senterleder ikke har noen mulighet til å påvirke en avgjørelse, eller «slette» kontrollsanksjoner. Dette er strengt regulert av Statens Vegvesen gjennom Parkeringsforskriften og regelmessige tilsyn, som Time Park AS / Time Park Service AS forplikter å forholde seg til.

Det er ikke tillatt med utleie/framleie eller på annen måte overføre rettigheten av en digital permit til andre enn brukeren/abonnenten.

Enhver misbruk av permitavtalen vil medføre at avtalen om parkeringstillatelse vil bli ansett som brutt, og dermed avsluttet med umiddelbar virkning.

Ved mislighold av betaling av permitavtalen hvor dette er avtalt, vil avtales sies opp med umiddelbar virkning samt saken sendes til innkreving med kostnader det måtte medføre.

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri av eller i bilen, kollisjon, påkjørsel, brann eller andre forhold som vedrører bilen eller dens passasjerer. Dette gjelder selv om skaden skyldes feil ved tekniske innretninger i garasjeanlegget/området eller garasjeanlegget/ området for øvrig. Utleier fraskriver seg videre ethvert ansvar for skade på leietakers person eller skade på andre som måtte opptre på leietakers vegne, herunder skade på passasjerer. Dette gjelder dog ikke dersom skaden skyldes utleiers manglende vedlikehold eller som en direkte følge av utleiers arbeider. Leietaker må imidlertid kunne dokumentere at eventuelle skader skyldes de ovenfor beskrevne forhold. Skade som uaktsomt eller forsettlig påføres bygg-masse, p-teknisk utstyr, innretninger eller andre installasjoner, fra leietakers side, kan medføre erstatningsansvar i forhold til oppstått tap. Kjøretøy som parkeres på områder som inngår i denne avtalen skal til enhver tid være registrert og forsikret iht. vegtrafikklovens bestemmelser.

Som force majeure skal i dette tilfelle regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kunne avverget eller overkommet, både når hindringen er generell og når den kun rammer utleieren eller de instanser han er avhengig av for levering. Som force majeure regnes videre trafikk vanskeligheter, forsinket leveranse fra underleverandør (hva enten dette kan føres tilbake til force majeure eller ikke), kassasjon av leveranser, innskrenkning i tilførsel av strøm/drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvisisjoner, beslag, valuta- eller importrestriksjoner.