VILKÅR

GENERELT

Disse brukervilkårene (“Avtalen”) gjelder din registrering som bruker og bruk av tjenesten Parklink som drives og leveres av Bember AS med adresse Pilestredet 33, 0166 Oslo, Norge og org.nr 929 635 116 (“Tjenesten”).

Tjenesten gir deg tilgang til enkel og effektiv parkering. I appen vil du også se tilbud og informasjon fra våre samarbeidspartnere og annonsører. Du vil ikke motta markedsføring på epost eller SMS.

Det er frivillig å bruke Tjenesten i forbindelse med parkering. Du, og andre sjåfører av det registrerte kjøretøyet, kan velge å betale for parkeringstjenestene på andre måter. På enkelte kamerabaserte parkeringsanlegg finnes det foreløpig ikke alternative betalingsløsninger for kjøretøy som er registrert i Tjenesten. Ved å benytte deg av Tjenesten på kamerabaserte parkeringsanlegg integrert med Parklink aksepterer du å benytte Tjenesten som betalingsløsning.

Det er mulig å knytte andre medlemskap med tilhørende fordeler til Tjenesten. Dette gjøres gjennom separate godkjennelser. Se også en mer utfyllende beskrivelse av Tjenesten på www.parklink.no.

BETALING

Ved å benytte Tjenesten til kjøp av parkeringstjenester leier Parklink en parkeringsrettighet fra den aktuelle parkeringsoperatøren og fremleier denne til deg. Du gir du oss rett til å belaste ditt betalingskort med de til enhver tid gjeldende priser. Det er ditt ansvar å sørge for at du benytter et gyldig, ikke blokkert betalingskort med dekning for de kjøp som gjøres gjennom Tjenesten og at du har tilstrekkelig internettforbindelse slik at transaksjonen kan gjennomføres. Dersom du ikke betaler for parkeringen gjennom Tjenesten innen 48 timer etter endt parkering vil vi sende faktura med administrasjonsgebyr til den som er registrert som kjøretøyets eier i Motorvognregisteret.

Ved å benytte Tjenesten til kjøp av parkeringstjenester aksepterer du den til enhver tid gjeldende tjenesteavgift. Den gjeldende tjenesteavgiften vil til enhver tid fremgå på Parklinks nettside, https://parklink.no/fee/. Parklink forbeholder seg retten til å endre tjenesteavgiften.

Din kortinformasjon vil kun deles med tredjeparter, herunder vår betalingsleverandør, når det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard, dvs. PCI DSS. Du finner informasjon om vår betalingsleverandør her.

For autorisering av betalingskortet kan betalingsleverandøren reservere et mindre beløp på kortet. Beløpet betales tilbake så snart autorisering er gjennomført. Det er ditt ansvar å sørge for at betalingen skjer.

PERSONLIG BRUKERKONTO

For å bruke Tjenesten må du registrere deg, og opprette en personlig brukerkonto. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt og at denne til enhver tid holdes oppdatert, f.eks. ved bytte av betalingskort eller kjøretøy. Du er selv ansvarlig for å slette kjøretøy du ikke lenger er i besittelse av fra Tjenesten, herunder men ikke begrenset til salg av kjøretøy, avregistrering, bruk av leiebil, eller du på en annen måte ikke ønsker at kjøretøyet skal brukes i forbindelse med Tjenesten. Parklink er ikke ansvarlig for feilaktig registrert informasjon, uavhengig av registreringsmåte.

Din brukerkonto er personlig og skal ikke deles eller overdras til andre. Dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

DITT ANSVAR

Du skal bruke Tjenesten i samsvar med lov, forskrift og de til enhver tid gjeldende vilkårene i denne Avtalen. Det ditt ansvar å sørge for at du og eventuelt andre som bruker kjøretøyet følger de til enhver tid gjeldende vilkår for parkering i området hvor du parkerer og at kjøretøyets registreringsnummeret er lesbart for parkeringssystemer som benytter skiltgjenkjenningssystemer ved inn- og utkjøring.

Du som bruker av Tjenesten er alltid ansvarlig for å avslutte eller utvide en parkeringstjeneste som er startet via Tjenesten, uavhengig av om du har valgt å motta påminnelse og uavhengig av om påminnelsen faktisk er mottatt.

Du som bruker er ansvarlig for at den foreslåtte parkeringsplass faktisk er den parkeringsplassen du har parkert på. Du skal videre sørge for å spesifisere riktig parkeringsplass og registreringsnummer, uavhengig om slik informasjon er foreslått gjennom Tjenestens lokaliseringsfunksjon eller via bruk av Automatisk kameraparkering.

Tjenesten utvikles kontinuerlig for å fungere optimalt mot Android og Apple. Dersom du ikke holder appen oppdatert eller benytter deg av en eldre mobiltelefon kan ikke Parklink garantere at Tjenesten fungerer optimalt. Parklink påtar seg intet ansvar for manglende funksjonalitet i Tjenesten dersom appen ikke holdes oppdatert eller det benyttes en mobiltelefon som ikke lenger støttes av Android eller Apple.

Ved mangelfull Tjeneste eller uriktig belastning eller gebyr skal du umiddelbart sende skriftlig klage til Parklinks kundeservice, og senest innen 60 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da du ble kjent med, eller burde ha fått kjennskap til, det aktuelle uriktige gebyret. Klagen skal klart angi type mangel eller feil. Du skal gi rimelig hjelp til Parklink i forbindelse med en eventuell undersøkelse i forbindelse med klagen

Du skal ikke på noen måte bruke eller forsøke å bruke Tjenesten til å utføre straffbar eller skadelig aktivitet, eller i forbindelse med forretningsvirksomhet eller for andre kommersielle formål. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker eller oppdager brudd på vilkårene i denne Avtalen. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

Du er ansvarlig for eventuelle sanksjoner for feilparkering (som kan bli varslet eller innkrevd i forbindelse med parkeringsovertredelser), og betaling av disse. En eventuell parkeringsovertredelse er en sak mellom deg og det aktuelle parkeringsselskapet eller politimyndighet. Du skal holde oss skadesløse fra ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter (herunder parkeringsselskap, kredittinstitusjon, offentlig myndighet o.l.), eller (ii) mot oss fra tredjeparter som en følge av din bruk av Tjenesten. 

EIERSKAP OG RETTIGHETER

Alt innhold, materiale og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, varemerker, tekst og bilder osv. (“Innhold”), tilhører oss og/eller de vi utleder våre rettigheter fra. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte benytte Innhold uten vårt samtykke.

FLERE BRUKERE AV SAMME KJØRETØY

Hvis flere personer skal bruke Tjenesten til å betale for egne parkeringer med et delt kjøretøy, må hver person laste ned appen og registrere en egen brukerkonto. Hver bruker må registrere kjøretøyet under sin brukerkonto.

Når et kjøretøy som er registrert av flere brukere leses inn på et kamerabasert parkeringsanlegg, sendes varsel om innkjøringen til alle brukere som har kjøretøyet registrert, med oppfordring om å aktivere parkeringen.

Hvis ingen av brukerne aktiverer parkeringen, vil varsler om utkjøring og eventuell ubetalt parkering også sendes til alle brukerne. 

Når varsler sendes til alle brukere som har registrert kjøretøyet, er det fordi Parklink ikke har forhåndskunnskap om hvilken bruker som gjør den enkelte parkering.

Når en bruker aktiverer parkeringen vil parkeringshistorikk og påfølgende varsler om den aktiverte parkeringen kun være knyttet til denne brukeren.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Vi påtar oss ikke ansvar for appens lokaliseringsfunksjon. Telefonens GPS-funksjon kan være unøyaktig og det er brukerens ansvar å velge korrekt sonenummer. Vi anbefaler deg å alltid kontrollere sonenummer basert på skilting på lokasjonen. Dette gjelder også i tilfeller hvor appen foreslår lokasjoner i nærheten. Parklink påtar seg intet ansvar dersom feil parkeringsplass eller registreringsnummer er angitt. Parklink påtar seg heller intet ansvar dersom du velger feil kjøretøy.

Kameraparkeringsystemer leveres og vedlikeholdes av den enkelte parkeringsoperatør og ikke av Parklink. Parklink gir ikke teknisk støtte i forbindelse med dette, og du som bruker henvises til den aktuelle parkeringsoperatøren.

Det er den enkelte parkeringsoperatør som fastsetter parkeringsvilkår og takster i forbindelse med en parkeringsplass. Parklink har påtar seg intet ansvar for varsling av endringer vedrørende parkeringsvilkår og takster.

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig hele døgnet, men det kan allikevel forekomme opphold eller avbrudd som følge av feil, vedlikehold og oppdateringer. Vi er ikke ansvarlig for opphold eller avbrudd som skyldes tredjeparter og andre forhold utenfor vår kontroll. Du som bruker av Tjenesten erkjenner at Tjenesten ikke kan testes for alle mulige situasjoner og forhold, og at det derfor kan forekomme avvik fra avtalt funksjonalitet, samt uventede feil og forstyrrelser. Vårt erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til totalt kr 10.000. Indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

ENDRINGER I AVTALEVILKÅR OG TJENESTEN

En oppdatert versjon av Avtalen vil til enhver tid være tilgjengelig i appen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Avtalen, samt foreta endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet, uten forutgående varsel.

Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli bedt om å godkjenne endringen ved neste innlogging. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

OPPSIGELSE

Ønsker du å avslutte din bruk av Tjenesten og si opp denne Avtalen kan du gjøre dette fra Tjenesten ved å slette kontoen under “Min Profil”. Eventuelt forhåndsbetalte beløp vil ikke bli refundert. Du kan ikke si opp Avtalen så lenge du har aktiv- eller ubetalt parkering registrert i Tjenesten. Vi opplyser om at Avtalen ikke sies opp dersom du avinstallerer appen fra din mobil.

Vi forbeholder oss retten til å si opp denne Avtalen med 14 dagers varsel.

Ved oppsigelse vil din brukerkonto avsluttes umiddelbart. Personopplysningene blir slettet i samsvar med vår personvernpolicy (se under).

LOVVALG OG JURISDIKSJON

Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter mellom oss og deg skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

SLUTT PÅ VILKÅR

 

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (PERSONVERNPOLICY)

Bruk av Tjenesten medfører at det blir behandlet personopplysninger for ulike formål. Dette er opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg som bruker, som vi henter fra det sentrale motorvognregisteret (Autosys) hos Statens Vegvesen og som genereres gjennom bruk av Tjenesten. Vi henter også inn enkelte personopplysninger fra opplysningstjenesteleverandører. En oversikt over våre leverandører finner du her.
I kamerabaserte parkeringsanlegg mottar vi også opplysninger om kjøretøyets inn- og utpassering fra parkeringsselskapet. Vi vil også kunne motta informasjon fra parkeringsselskapet dersom parkeringen er avsluttet på annen måte enn ved bruk av appen (for eksempel i automat).

Bember AS er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning («personvernforordningen«). I det følgende vil vi informere deg om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker dem til, og når de blir slettet. I tillegg vil vi gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har ved behandlingen, og hvordan du kan ivareta disse.

Beskrivelse av de ulike behandlingene

Administrasjon og gjennomføring av Tjenesten

For at vi skal kunne administrere avtaleforholdet og levere Tjenesten til deg i samsvar med Avtalen, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om

 • navn på registrert bruker
 • e-postadresse til registrert bruker
 • bostedsadresse til registrert bruker
 • telefonnummer til registrert bruker
 • kontaktinformasjon til eier av registrert kjøretøy
 • kontaktinformasjon til bruker/leietaker (gjelder leasingkjøretøy)
 • registreringsnummer, type og merke på det registrerte kjøretøyet
 • opplysninger om når Tjenesten blir brukt
 • opplysninger om i hvilket parkeringsanlegg Tjenesten blir brukt
 • GPS-lokasjon når appen er aktiv (valgfritt)
 • opplysninger om eventuelle andre brukere som er registrert på samme kjøretøy
 • opplysninger om hvilke personer du har invitert til å bruke Tjenesten
 • betalingsopplysninger
 • medlemskap hos samarbeidspartnere som du har opplyst om

Dette behandlingsformålet omfatter blant annet å ta imot og drive inn betaling for Tjenesten, å besvare henvendelser fra deg, og å informere deg om endringer i Avtalen. Formålet omfatter også å administrere og gjennomføre eventuelle tilleggsfunksjoner som du til enhver tid har valgt å ta i bruk (for eksempel å motta SMS-varslinger eller å dele opplysninger med regnskapssystemer). Vi leverer ut personopplysninger til betalingsformidlingsselskap og til inkassoselskaper når det er nødvendig for inndrivelsesformål. Opplysninger som knytter seg til utestående krav vil bli oppbevart for å muliggjøre inndrivelse, i inntil tre år.

Behandlingene er tillatt i medhold av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b, fordi behandlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg.

Opplysninger som knytter seg til gjennomføring av Tjenesten blir også oppbevart etter at Tjenesten er levert og betalt, i den utstrekning det er nødvendig for at vi skal overholde våre lovpålagte plikter etter for eksempel regnskaps- og bokføringsregelverket. Slik videre oppbevaring er tillatt etter personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c.

Informasjon om tilbud og fordeler

Med mindre du har reservert deg mot det, vil vi behandle opplysninger om din lokasjon for å kunne gi deg tilpasset informasjon om tilbud eller fordeler fra våre samarbeidspartnere. Hvis du reserverer deg mot å få tilpasset informasjon vil de tilbudene og fordelene du vil kunne se i appen ikke være basert på hvor du befinner deg.
Vi vil kunne benytte lokasjonsdata fra telefonen (hvis du har valgt å dele GPS), fra kameraanlegget eller som du selv gir oss i forbindelse med at du bruker Tjenesten. Merk at dersom du har tilknyttet ditt medlemskap i andre klubber og fordelsprogrammer til Tjenesten, så vil betingelsene for det aktuelle medlemskapet også være styrende for hvilken markedsføring du mottar i appen.

Statistikk

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å gjøre anonyme statistiske analyser. Behandlingen omfatter opplysninger om

 • alder på registrert bruker
 • kjønn på registrert bruker
 • adresse på registrert bruker
 • registreringsnummer, type og merke på det registrerte kjøretøyet
 • opplysninger om når Tjenesten blir brukt
 • opplysninger om i hvilket parkeringsanlegg Tjenesten blir brukt

Behandlingen er tillatt i medhold av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f. Du kan motsette deg denne behandlingen, dersom det foreligger særlige grunner. En skriftlig begrunnet henvendelse må sendes oss på support@parklink.no.

Utvikling av Tjenesten

Vi behandler også opplysninger som er nødvendig for å forbedre og videreutvikle Tjenesten, herunder å utvikle brukervennlighet og ny funksjonalitet. Dette omfatter opplysninger om hvordan Tjenesten, herunder appen, blir brukt. Behandlingen er tillatt i medhold av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f. Du kan motsette deg denne behandlingen, dersom det foreligger særlige grunner. En skriftlig begrunnet henvendelse må sendes oss på support@parklink.no.

Deling av personopplysninger

I tillegg til de tilfeller som er nevnt over, leverer vi også ut personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en plikt som er pålagt oss i eller i medhold av lov, typisk som følge av pålegg fra offentlig myndighet.

Vi overlater også behandling av personopplysninger til våre databehandlere. De har bare tillatelse til å behandle personopplysningene i samsvar med våre avtalte instrukser, og for formål som beskrevet over. De plikter også å sørge for tilfredsstillende sikkerhet ved behandlingen, og å slette opplysningene når vi ber om det. Se listen over våre databehandlere her.

Overføring til tredjeland

Personopplysningene dine blir kun behandlet i EU/EØS-området. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å overføre personopplysningene til stater utenfor EU/EØS, vil vi treffe nødvendige tiltak for å sikre at mottakeren behandler dine personopplysninger sikkert og i tråd med personvernforordningen og denne Personvernpolicy.

Dine rettigheter

Rett til innsyn, kopi, retting og sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og til å motta ytterligere informasjon om hvordan behandlingen skjer. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene dine, hvis du ber om det. Dersom personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige skal vi rette eller slette disse, med mindre videre behandling er nødvendig for å ivareta lovpålagte krav. Merk at enkelte opplysninger kan du selv se, rette og slette direkte i appen, under «Min profil». Ellers må du kontakte oss direkte, jf. nedenfor.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til oss eller til Datatilsynet, dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med personopplysningsloven.

Rett til dataportabilitet

Dersom du ber om det har du rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt oss i forbindelse med at du registrerte deg som bruker, og som er generert ved bruk av Tjenesten. Opplysningene gis på et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Rett til reservasjon

Du har rett til å reservere deg mot at lokasjonsdata blir behandlet for markedsføringsformål. Dette gjør du gjennom å endre innstillingene i appen. Dersom du reserverer deg vil du kun motta tilbud og informasjon som ikke er basert på din lokasjon.

Kontakt oss

Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter som beskrevet over, så kan du kontakte oss på support@parklink.no. Vi vil besvare henvendelsen løpende.

For å verifisere at henvendelser til oss kommer fra rette vedkommende, må vi be om at alle henvendelser gjøres skriftlig. I noen tilfeller vil vi også kunne kreve ytterligere tiltak eller informasjon for å verifisere din identitet.