VILKÅR

GENERELT

Disse brukervilkårene (“Avtalen”) gjelder din registrering som bruker og bruk av applikasjonen Parklink som drives og leveres av Bember AS (“Bember”) med adresse Pilestredet 33, 0166 Oslo, Norge og org. nr 929 635 116 (“Parklink”).

Gjennom Parklink gis du tilgang til to tjenester:
Parkeringstjeneste (“Parkeringstjenesten”): Enkel og effektiv leie parkeringsplasser; og
Ladetjeneste (“Ladetjenesten”): Mulighet til lading av elbil.

Parkeringstjenesten og Ladetjenesten omtales samlet som «Tjenestene» under.

Det er frivillig å bruke Tjenestene i forbindelse med parkering. Du, og andre sjåfører av det registrerte kjøretøyet, kan velge å betale for parkering eller lading på andre måter. På enkelte kamerabaserte parkeringsanlegg finnes det foreløpig ikke alternative betalingsløsninger for kjøretøy som er registrert i Parklink. Ved å benytte deg av Parkeringstjenesten på kamerabaserte parkeringsanlegg integrert med Parklink aksepterer du å benytte Parklink som betalingsløsning.

Det er mulig å knytte andre medlemskap med tilhørende fordeler til Parklink. Dette gjøres gjennom separate godkjennelser. Se også en mer utfyllende beskrivelse av Parklink på www.parklink.no.

For bruk av Ladetjenester gjelder særlige vilkår som beskrives lenger ned i Avtalen.

Hvis du har spørsmål angående Parklink eller denne Avtalen, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet på https://parklink.no/kontakt-oss/.

BETALING

Ved å benytte Parkeringstjenesten leier Bember en parkeringsrett fra den aktuelle parkeringsoperatøren og fremleier denne til deg. Ved å benytte Ladetjenesten kan du som kunde initiere en ladeøkt for et elektrisk kjøretøy, og Bember vil anskaffe den aktuelle ladeøkten fra den aktuelle leverandøren, for deretter å selge denne ladetiden videre til deg.

Du gir Bember rett til å belaste ditt betalingskort med de til enhver tid gjeldende priser. Det er ditt ansvar å sørge for at du benytter et gyldig, ikke blokkert betalingskort med dekning for de kjøp som gjøres gjennom Parklink og at du har tilstrekkelig internettforbindelse slik at transaksjonen kan gjennomføres.

Ved å benytte Tjenestene aksepterer du den til enhver tid gjeldende tjenesteavgift, parkeringstakst og ladepris. Den gjeldende tjenesteavgiften vil til enhver tid fremgå på Parklinks nettside, https://parklink.no/fee/. Bember forbeholder seg retten til å endre tjenesteavgiften.

Din kortinformasjon vil kun deles med tredjeparter, herunder vår betalingsleverandør, når det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard, dvs. PCI DSS. Du finner informasjon om vår betalingsleverandør her.

For autorisering av betalingskortet kan betalingsleverandøren reservere et mindre beløp på kortet. Beløpet betales tilbake så snart autorisering er gjennomført. Det er ditt ansvar å sørge for at betalingen skjer. Dersom du ikke betaler for parkeringen gjennom Tjenesten etter endt parkering, er det mulig med etterbetaling via Tjenesten med kort. Dersom du ikke har betalt innen 48 timer etter endt parkering velges tjenesten PayLater. Da vil vi også sende faktura med fakturagebyr til den som er registrert som kjøretøyets eier i Motorvognregisteret.

PERSONLIG BRUKERKONTO

For å bruke Parklink må du registrere deg, og opprette en personlig brukerkonto. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt og at denne til enhver tid holdes oppdatert, f.eks. ved bytte av betalingskort eller kjøretøy. Du er selv ansvarlig for å slette kjøretøy du ikke lenger er i besittelse av fra Parklink, herunder men ikke begrenset til salg av kjøretøy, avregistrering, bruk av leiebil, eller du på en annen måte ikke ønsker at kjøretøyet skal brukes i forbindelse med Parklink. Bember er ikke ansvarlig for feilaktig registrert informasjon, uavhengig av registreringsmåte.

Din brukerkonto er personlig og skal ikke deles eller overdras til andre. Dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto, må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Parklink eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

DITT ANSVAR

Du skal bruke Parklink og Tjenestene i samsvar med lov, forskrift og de til enhver tid gjeldende vilkårene i denne Avtalen. Det er ditt ansvar å sørge for at du og eventuelt andre som bruker kjøretøyet følger de til enhver tid gjeldende vilkår for parkering i området hvor du parkerer og at kjøretøyets registreringsnummer er lesbart for parkeringssystemer som benytter skiltgjenkjenningssystemer ved inn- og utkjøring.

Du som bruker av Tjenestene er alltid ansvarlig for å avslutte eller utvide en parkering eller ladeøkt som er startet gjennom Parklink, uavhengig av om du har valgt å motta påminnelse og uavhengig av om påminnelsen faktisk er mottatt.

Du som bruker er ansvarlig for at den foreslåtte parkeringsplassen faktisk er den parkeringsplassen du har parkert på. Du skal videre sørge for å spesifisere riktig parkeringsplass og registreringsnummer, uavhengig om slik informasjon er foreslått gjennom Parklinks lokaliseringsfunksjon eller via bruk av Automatisk kameraparkering.

Parklink utvikles kontinuerlig for å fungere optimalt mot Android og Apple. Dersom du ikke holder appen oppdatert eller benytter deg av en eldre mobiltelefon kan ikke Bember garantere at Parklink fungerer optimalt. Bember påtar seg intet ansvar for manglende funksjonalitet i Parklink dersom appen ikke holdes oppdatert eller det benyttes en mobiltelefon som ikke lenger støttes av Android eller Apple.

Ved mangelfull Tjeneste eller uriktig belastning eller gebyr skal du umiddelbart sende skriftlig klage til Parklinks kundeservice, og senest innen 30 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da du ble kjent med, eller burde ha fått kjennskap til, det aktuelle uriktige gebyret. Klagen skal klart angi type mangel eller feil. Du skal gi rimelig bistand til Bember i forbindelse med en eventuell undersøkelse i forbindelse med klagen.

Du skal ikke på noen måte bruke eller forsøke å bruke Parklink til å utføre straffbar eller skadelig aktivitet, eller i forbindelse med forretningsvirksomhet eller for andre kommersielle formål. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Parklink eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker eller oppdager brudd på vilkårene i denne Avtalen. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

Du er ansvarlig for eventuelle sanksjoner for feilparkering (som kan bli varslet eller innkrevd i forbindelse med parkeringsovertredelser), og betaling av disse. En eventuell parkeringsovertredelse er en sak mellom deg og det aktuelle parkeringsselskapet eller politimyndighet. Du skal holde Bember skadesløse fra ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter (herunder parkeringsselskap, kredittinstitusjon, offentlig myndighet o.l.), eller (ii) mot Bember fra tredjeparter som en følge av din bruk av Tjenestene.

Vilkår for Ladetjenesten

Overordnet informasjon
Ladetjenesten tilrettelegger for at du via Parklink kan starte eller avslutte en ladeøkt, estimere gjenværende ladeperiode, og ved eventuelt behov forlenge ladeperioden.

Dersom en ladesesjon blir avbrutt av tekniske årsaker, kan Bember starte en ny ladesesjon basert på den opprinnelige bestillingen kunden har gjennomført. I den grad det blir aktuelt for Bember å starte en ny ladesesjon, vil kunden bli informert om dette via Parklink.

Ladestasjoner er levert og vedlikeholdt av leverandører/partnere, og ikke av Bember. Bember har derfor intet ansvar for de ulike ladestasjonene eller for strøm kunden har brukt i forbindelse med Ladetjenesten. Bember tilbyr for øvrig heller ingen teknisk støtte på ladestasjonene. Ved eventuelle problemer på en ladestasjon, må du kontakte den aktuelle leverandøren/partneren av den konkrete ladestasjonen. Dette gjelder også dersom ditt kjøretøy skulle bli påført skade som følge av Ladetjenesten. Hvis du ikke finner leverandørens eller partnerens kontaktinformasjon på de konkrete ladestasjonene, kan du ta kontakt med Parklinks kundesenter som vil gi deg nødvendig informasjon.

Du som kunde plikter å overholde til enhver tid gjeldende lovverk samt de retningslinjer og instrukser bestemt av relevant leverandør eller partner av ladestasjonen.

Dersom Ladetjenesten er utilgjengelig eller er ikke-fungerende, eksempelvis med bakgrunn i årsaker som kan spores til kundens mobiltelefon eller teknisk utstyr (for eksempel, det elektriske kjøretøyets elektroniske in-car entertainment system) brukt av Kunden, eller feil, avbrudd eller forsinkelse i internett eller telefonforbindelse, skal ikke kunden anses for å kjøpe strøm eller ladeøkt fra Bember. Kunden skal i et slikt tilfelle sørge for at leverandør/partner mottar korrekt vederlag for aktuell ladetid som har blitt gjennomført av kunden på ladestasjonen. I slike tilfeller vil ikke Bember tilby deg noen Ladetjeneste.
I tilknytning til Ladetjenesten vil du selv være ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av deg, ditt kjøretøy, eller av gjenstander som eies av deg.

EIERSKAP OG RETTIGHETER

Alt innhold, materiale og data som du får tilgang til gjennom Parklink, er inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, varemerker, tekst og bilder osv. (“Innhold”), tilhører Bember og/eller de vi utleder våre rettigheter fra. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte benytte innhold uten Bembers samtykke.

FLERE BRUKERE AV SAMME KJØRETØY

Hvis flere personer skal bruke Parklink til å betale for egne parkeringer med et delt kjøretøy, må hver person laste ned appen og registrere en egen brukerkonto. Hver bruker må registrere kjøretøyet i sin brukerkonto.

Når et kjøretøy som er registrert av flere brukere leses inn på et kamerabasert parkeringsanlegg, sendes varsel om innkjøringen til alle brukere som har kjøretøyet registrert, med oppfordring om å aktivere parkeringen.

Hvis ingen av brukerne aktiverer parkeringen, vil varsler om utkjøring og eventuell ubetalt parkering også sendes til alle brukerne.

Når varsler sendes til alle brukere som har registrert kjøretøyet, er det fordi Bember ikke har forhåndskunnskap om hvilken bruker som gjør den enkelte parkering.

Når en bruker aktiverer parkeringen, vil parkeringshistorikk og påfølgende varsler om den aktiverte parkeringen kun være knyttet til denne brukeren.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Vi påtar oss ikke ansvar for appens lokaliseringsfunksjon. Telefonens GPS-funksjon kan være unøyaktig og det er brukerens ansvar å velge korrekt sonenummer. Vi anbefaler deg å alltid kontrollere sonenummer basert på skilting på lokasjonen. Dette gjelder også i tilfeller hvor appen foreslår lokasjoner i nærheten. Bember påtar seg intet ansvar dersom feil parkeringsplass eller registreringsnummer er angitt. Bember påtar seg heller intet ansvar dersom du velger feil kjøretøy.

Kameraparkeringsystemer leveres og vedlikeholdes av den enkelte parkeringsoperatør og ikke av Bember. Bember gir ikke teknisk støtte i forbindelse med dette, og du som bruker henvises til den aktuelle parkeringsoperatøren.

Det er den enkelte parkeringsoperatør som fastsetter parkeringsvilkår og takster i forbindelse med en parkeringsplass. Parklink påtar seg intet ansvar for varsling av endringer vedrørende parkeringsvilkår og takster.

Tjenestene vil normalt være tilgjengelig hele døgnet, men det kan allikevel forekomme opphold eller avbrudd som følge av feil, vedlikehold og oppdateringer. Vi er ikke ansvarlig for opphold eller avbrudd som skyldes tredjeparter og andre forhold utenfor vår kontroll. Du som bruker av Tjenestene erkjenner at Tjenestene ikke kan testes for alle mulige situasjoner og forhold, og at det derfor kan forekomme avvik fra avtalt funksjonalitet, samt uventede feil og forstyrrelser. Vårt erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til totalt kr 10.000, med mindre Bember har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

ENDRINGER I AVTALEVILKÅR OG TJENESTEN

En oppdatert versjon av Avtalen vil til enhver tid være tilgjengelig i appen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Avtalen, samt foreta endringer i Tjenestenes innhold og funksjonalitet, uten forutgående varsel.

Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli bedt om å godkjenne endringen ved neste innlogging. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Parklink etter at endringen er tredd i kraft anses du å ha godtatt endringen.

OVERDRAGELSE

Bember har rett til å overdra hele eller deler av denne Avtalen til et søsterselskap eller et annet selskap innenfor samme konsern, eller til en tredjepart utenfor konsernet. Dette inkluderer retten til å skille ut Parkeringstjenesten og/eller Ladetjenesten som separate tjenester, hver med sin egen avtale, og overdra disse avtalene til et annet selskap.

Ved en eventuell overdragelse av Avtalen, eller overdragelse av enten Parkeringstjenesten eller Ladetjenesten, skal Bember varsle deg skriftlig minst 30 dager før overføringen trer i kraft, enten via Parklink, per e-post eller annen skriftlig kommunikasjonsmetode. Det mottakende selskapet vil deretter overta alle rettigheter og forpliktelser overfor deg som bruker av Tjenestene, og vil være ansvarlig for å levere Tjenestene i samsvar med de gjeldende vilkår.

Ved å fortsette å bruke Parklink og Tjenesten etter å ha mottatt varsel om overdragelse, anses du å ha samtykket til overdragelsen.

ANGRERETT

Kunden har rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager fra kjøp av en Tjeneste. For å bruke angreretten må kunden gi Bember beskjed om sin beslutning om å avbryte tjenesteleveringen ved å bruke skjemaet som ligger her, eller ved å sende Bember en skriftlig erklæring om utøvelse av angreretten.

Kunden erkjenner at angreretten går tapt dersom Bember har levert tjenesten fullt ut, og aksepterer uttrykkelig at dette vil være tilfellet når Kunden benytter seg av Parkeringstjenesten eller Ladetjenesten, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav c.

Dersom kunden benytter seg av angreretten etter å ha bedt om oppstart av Tjenesten, skal kunden betale et rimelig beløp til Bember som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt kunden gir melding om bruk av angreretten. Kunden vil imidlertid normalt ikke bli belastet for annet enn den faktiske forbrukte parkeringstiden eller ladetiden.

OPPSIGELSE

Ønsker du å avslutte din bruk av Parklink og si opp denne Avtalen kan du gjøre dette fra Parklink ved å slette kontoen under “Min Profil”. Eventuelt forhåndsbetalte beløp vil ikke bli refundert. Du kan ikke si opp Avtalen så lenge du har aktiv- eller ubetalt parkering registrert i Tjenesten. Vi opplyser om at Avtalen ikke sies opp dersom du avinstallerer appen fra din mobil.

Vi forbeholder oss retten til å si opp denne Avtalen med 14 dagers varsel.
Ved oppsigelse vil din brukerkonto avsluttes umiddelbart. Personopplysningene blir slettet i samsvar med vår personvernpolicy (se under).

LOVVALG OG JURISDIKSJON

Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter mellom oss og deg skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke er i stand til å komme til enighet, kan tvisten på kundens forespørsel, behandles av Forbrukerklageutvalget.

For øvrig skal tvister henvises til alminnelig domstolsbehandling, med Oslo tingrett som verneting.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (PERSONVERNPOLICY)

Bruk av Parklink medfører at dine personopplysninger blir behandlet for ulike formål. Dette er opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg som bruker, som vi henter fra det sentrale motorvognregisteret (Autosys) hos Statens Vegvesen, og som genereres gjennom bruk av Parklink. Vi henter også inn enkelte personopplysninger fra opplysningstjenesteleverandører. En oversikt over våre leverandører finner du her.

I kamerabaserte parkeringsanlegg mottar vi også opplysninger om kjøretøyets inn- og utpassering fra parkeringsselskapet. Vi vil også kunne motta informasjon fra parkeringsselskapet dersom parkeringen er avsluttet på annen måte enn ved bruk av appen (for eksempel i automat).

Bember AS er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning («personvernforordningen»). I det følgende vil vi informere deg om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker dem til, og når de blir slettet. I tillegg vil vi gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har ved behandlingen, og hvordan du kan ivareta disse.

Beskrivelse av de ulike behandlingene

Administrasjon og gjennomføring av Tjenestene

For at vi skal kunne administrere avtaleforholdet og levere Tjenestene til deg i samsvar med Avtalen, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om

 • navn på registrert bruker
 • e-postadresse til registrert bruker
 • bostedsadresse til registrert bruker
 • telefonnummer til registrert bruker
 • kontaktinformasjon til eier av registrert kjøretøy
 • kontaktinformasjon til bruker/leietaker (gjelder leasingkjøretøy)
 • registreringsnummer, type og merke på det registrerte kjøretøyet
 • opplysninger om når Tjenestene blir brukt
 • opplysninger om i hvilket parkeringsanlegg Tjenestene blir brukt
 • GPS-lokasjon når appen er aktiv (valgfritt)
 • opplysninger om eventuelle andre brukere som er registrert på samme kjøretøy
 • Opplysninger om faktisk forbrukt parkeringstid eller ladetid
 • opplysninger om hvilke personer du har invitert til å bruke Tjenestene
 • betalingsopplysninger
 • medlemskap hos samarbeidspartnere som du har opplyst om

Behandlingsformålet omfatter blant annet å ta imot og drive inn betaling for Tjenesten, å besvare henvendelser fra deg, og å informere deg om endringer i Avtalen. Formålet omfatter også å administrere og gjennomføre eventuelle tilleggsfunksjoner som du til enhver tid har valgt å ta i bruk (for eksempel å motta SMS-varslinger eller å dele opplysninger med regnskapssystemer). Vi leverer ut personopplysninger til betalingsformidlingsselskap og til inkassoselskaper når det er nødvendig for inndrivelsesformål. Opplysninger som knytter seg til utestående krav vil bli oppbevart for å muliggjøre inndrivelse, i inntil tre år. Se mer informasjon om deling av personopplysninger nedenfor.

Formålet er også å gjøre brukerreisen innenfor lading og parkering lettere, slik at informasjonen kan deles til andre applikasjoner med formål om å lade bil (herunder tjenesten Charge+) og leie parkeringsplass (herunder plattformen Allotaspot), begge tjenester levert av Bember AS.

Behandlingsgrunnlag er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b, fordi behandlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg.

Opplysninger som knytter seg til gjennomføring av Tjenestene blir også oppbevart etter at Tjenesten er levert og betalt, i den utstrekning det er nødvendig for at vi skal overholde våre lovpålagte plikter etter for eksempel regnskaps- og bokføringsregelverket. Slik videre oppbevaring er tillatt etter personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c.

Informasjon om tilbud og fordeler

Med mindre du har reservert deg mot det, vil vi behandle opplysninger om din lokasjon for å kunne gi deg tilpasset informasjon om tilbud eller fordeler fra våre samarbeidspartnere. Hvis du reserverer deg mot å få tilpasset informasjon vil de tilbudene og fordelene du vil kunne se i appen ikke være basert på hvor du befinner deg.

Vi vil kunne benytte lokasjonsdata fra telefonen (hvis du har valgt å dele GPS), fra kamera-anlegget eller som du selv gir oss i forbindelse med at du bruker Tjenestene. Merk at dersom du har tilknyttet ditt medlemskap i andre klubber og fordelsprogrammer til Tjenestene, så vil betingelsene for det aktuelle medlemskapet også være styrende for hvilken markedsføring du mottar i appen.

Behandlingsgrunnlag er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f, basert på Bembers berettigede interesse i å markedsføre våre tilbud og tjenester, eller ditt samtykke hvor det er påkrevd etter lov.

Statistikk

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å gjøre anonyme statistiske analyser.

 • Behandlingen omfatter opplysninger om
 • alder på registrert bruker
 • kjønn på registrert bruker
 • adresse på registrert bruker
 • registreringsnummer, type og merke på det registrerte kjøretøyet
 • opplysninger om når Tjenestene blir brukt
 • opplysninger om i hvilket parkeringsanlegg Tjenestene blir brukt

Behandlingen er tillatt i medhold av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f, basert på Bembers berettigede interesse i å analysere hvordan brukere interagerer med våre Tjenester tjeneste eller et nettsted, samt i å forstå markedstrender og kundepreferanser. Du kan motsette deg denne behandlingen, dersom det foreligger særlige grunner. En skriftlig begrunnet henvendelse må sendes oss på support@parklink.no.

Utvikling av Tjenesten

Vi behandler også opplysninger som er nødvendig for å forbedre og videreutvikle Tjenestene, herunder å utvikle brukervennlighet og ny funksjonalitet. Dette omfatter opplysninger om hvordan Tjenestene, herunder Parklink-appen, blir brukt.
Behandlingen er tillatt i medhold av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f, basert på Bembers berettigede interesse i å forbedre våre Tjenester. Du kan motsette deg denne behandlingen, dersom det foreligger særlige grunner. En skriftlig begrunnet henvendelse må sendes oss på support@parklink.no.

Overdragelser og selskapstransaksjoner

I forbindelse med selskapstransaksjoner som fusjoner, oppkjøp, omstruktureringer, utskilling av deltjenester eller andre former for virksomhetsoverføringer, kan det være nødvendig for oss å behandle og dele dine personopplysninger med potensielle kjøpere, eller andre selskaper som overtar ansvaret for å levere Parkeringstjenesten eller Ladetjenesten til deg i forbindelse med utskilling av Tjenesten(e).

Behandlingen, herunder overføring av personopplysninger i forbindelse med slike overdragelser og transaksjoner er basert på vår berettigede interesse i å kunne utvikle vår virksomhet, sikre dens fortsatte drift og forbedre tjenestetilbudet til våre brukere.

Deling av personopplysninger

Ved avgitt samtykke i de tilhørende tjenestene Charge+ og Allotaspot, vil opplysninger om betalingsinformasjon, betalingsmiddel, bilinformasjon, navn bli delt med disse tjenestene.

I tillegg til de tilfeller som er nevnt over, leverer vi også ut personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en plikt som er pålagt oss i eller i medhold av lov, typisk som følge av pålegg fra offentlig myndighet.

Vi overlater også behandling av personopplysninger til våre databehandlere. De har bare tillatelse til å behandle personopplysningene i samsvar med våre avtalte instrukser, og for formål som beskrevet over. De plikter også å sørge for tilfredsstillende sikkerhet ved behandlingen, og å slette opplysningene når vi ber om det. Se listen over våre databehandlere her. Vi har inngått databehandleravtaler i henhold til personvernforordningen art. 28 med alle våre leverandører.

Overføring til tredjeland

Personopplysningene dine blir kun behandlet i EU/EØS-området. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å overføre personopplysningene til stater utenfor EU/EØS, vil vi treffe nødvendige tiltak for å sikre at mottakeren behandler dine personopplysninger sikkert og i tråd med personvernforordningen og denne personvernpolicyen.

Dine rettigheter

Rett til innsyn, kopi, retting og sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og til å motta ytterligere informasjon om hvordan behandlingen skjer. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene dine, hvis du ber om det. Dersom personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige skal vi rette eller slette disse, med mindre videre behandling er nødvendig for å ivareta lovpålagte krav. Merk at enkelte opplysninger kan du selv se, rette og slette direkte i appen, under «Min profil». Ellers må du kontakte oss direkte, jf. nedenfor.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til oss eller til Datatilsynet, dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med personopplysningsloven.

Rett til dataportabilitet

Dersom du ber om det har du rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt oss i forbindelse med at du registrerte deg som bruker, og som er generert ved bruk av Tjenesten. Opplysningene gis på et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Rett til reservasjon

Du har rett til å reservere deg mot at lokasjonsdata blir behandlet for markedsføringsformål. Dette gjør du gjennom å endre innstillingene i appen. Dersom du reserverer deg vil du kun motta tilbud og informasjon som ikke er basert på din lokasjon.

Kontakt oss

Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter som beskrevet over, så kan du kontakte oss på support@parklink.no. Vi vil besvare henvendelser løpende.

For å verifisere at henvendelser til oss kommer fra rette vedkommende, må vi be om at alle henvendelser gjøres skriftlig. I noen tilfeller vil vi også kunne kreve ytterligere tiltak eller informasjon for å verifisere din identitet.