Parklink Firmakonto

VILKÅR

BRUKERVILKÅR – FIRMAKONTO

 

1. GENERELT
Disse brukervilkårene (“Avtalen”) gjelder din registrering som firmakunde (“Kunde”) til
parkeringstjenesten Fakturering av Parkering for administrerte kjøretøy (“Tjenesten”). Tjenesten
drives og leveres av Bember AS med adresse Pilestredet 33, 0166 Oslo (Orgnr. 929 635
116), («Bember»). Tjenesten muliggjør samlefakturering av firma og ansatte/konsulenter i et
firma på månedlig basis.

 

2. REGISTRERING

 

2.1 Registrering av Konto
Kunden utpeker en person som administrator. Administrator er i denne sammenheng en person
som har myndighet til å opprette en kundekonto på vegne av et firma som skal tilknyttes
Tjenesten. Dersom Kunden skal kunne administrere flere kundekonti kan også en eller flere
ansvarlige hos Kunden få tildelt rolle som administrator. Administrator oppretter en kundekonto
(“Konto”) i Tjenesten, som videre administreres av Kunden selv. Kun administrator kan
registrere en Konto i Tjenesten.
Det er Kundens ansvar å oppgi korrekt informasjon i forbindelse med opprettelse av Kontoen før
den opprettes og til enhver tid holde denne informasjonen oppdatert. Slik informasjon inkluderer
post- og mailadresse for fakturering, og Kundens organisasjonsnummer og navn.

 

2.2 Registrering av Bruker
Kunden er ansvarlig for å registrere og opprette brukere inne på Kontoen, for sine
medarbeidere/konsulenter, som skal tilknyttes Tjenesten (“Bruker”), samt påse at Brukers
brukerinformasjon til enhver tid er korrekt og oppdatert. Slik brukerinformasjon inkluderer
telefonnummer, som er nødvendig for at Tjenesten skal fungere.
Når en Bruker er tilknyttet og invitert til en Konto, blir Bruker informert om dette via sms. Bruker
får tilgang til Tjenesten ved å godkjenne Kontoen som et nytt betalingsalternativ i Parklink-
appen. Det er således et krav at Bruker laster ned og registrerer seg i Parklink-appen for å
kunne benytte Tjenesten. Det er Kundens ansvar å informere Bruker om dette.

 

3. ANSVAR

 

3.1 Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i hvordan Tjenesten fungerer, samt å gi sine Brukere
nødvendig opplæring til Tjenesten. Kunden er således ansvarlig for at Brukerne til enhver tid er
opplyst om hvordan man bruker Tjenesten korrekt i forbindelse med registrering og betaling av
en parkering. Det er også Kundens ansvar å gjøre Brukerne kjent med disse Vilkår og de
punkter som særskilt angår dem, herunder informasjon om at telefonnummer og
registreringsnummer behandles og hva som er Brukers eget ansvar ved bruk av Tjenesten.
Dersom Kunden ikke lenger har mulighet til å dekke allerede påløpte parkeringskostnader, vil
betalingsansvaret videreføres direkte til Brukeren. Det er Kundens ansvar å gjøre Bruker
oppmerksom på dette. Dette gjelder uavhengig om Kunden og Brukeren har gjort andre
betalingsavtaler seg i mellom. Brukeren er ansvarlig for at alle parkeringssesjoner som
opprettes i Tjenesten blir registrert korrekt og i henhold til de til enhver tid gjeldende
parkeringsprisene.
Dersom det skjer en feilavlesning fra et skiltgjenkjenningssystem er det Kundens ansvar å rydde
opp i eventuelle feilbelastninger eller feilaktige betalingskrav med parkeringsoperatøren som er
ansvarlig for skiltgjenkjenningssystemet.

 

3.2 Bembers ansvar

Bember har rett til å endre og utvikle Tjenesten fortløpende. Slike endringer og oppdateringer
skal så godt det lar seg gjøre gjennomføres på en slik måte at nedetid i Tjenesten begrenses i
størst mulig grad, men Bember påtar seg ikke ansvar for tap eller øvrige konsekvenser som
Kunde og Bruker påføres som følge av nedetid for Tjenesten.
Bember plikter å tilgjengeliggjøre nødvendig opplæringsmateriell for Tjenesten til Kunden, samt
dokumenter som omhandler Brukerne slik at Kunden kan gi nødvendig opplæring videre til
disse. Dette materiellet skal alltid holdes oppdatert, og Bember skal informere Kunden om nye
funksjoner hvis og når Tjenesten oppgraderes.
Bember vil tilgjengeliggjøre kundesenter-tjenester til Kunden og Brukeren i normal arbeidstid via
epost og telefon.

 

3.3 Brukers ansvar

Bruker er ansvarlig for at parkeringssesjonen blir betalt. I tilfeller der Brukeren opplever
problemer med registrering eller avslutning av en parkering, plikter Bruker å gjøre nødvendige
tiltak for å få betalt for parkeringen. Slike tiltak inkluderer bruk av gyldige, alternative
betalingsløsninger. Dette gjelder blant annet tilfeller der Bembers betalingsløsning ikke er

tilgjengelig av årsaker som skyldes teknisk utstyr Bruker benytter, eller nedetid eller avbrudd i
Brukers nettilgang.
Dersom parkeringen ikke registreres korrekt som følge av feilavlesning i parkeringsoperatørens
kamerasystem plikter Bruker å meddele den aktuelle parkeringsoperatøren dette. Bember kan
ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i slike systemer da dette driftes og administreres av
parkeringsoperatørene.
Bruker er ansvarlig for å kontrollere at parkeringssesjonen ble startet og avsluttet korrekt både i
parkeringsanlegg hvor dette logges automatisk med skiltgjenkjenning (kameraavlesning) og
hvor parkeringen må startes og stoppes manuelt av Bruker selv.

 

3.4 Erstatningsansvar

Bember og Kunden har rett på erstatning for direkte skade som følge av uaktsomhet hos den
andre Part på et beløp inntil 10 (ti) prosent av Tjenestens månedsavgifter (abonnement). Denne
summen regnes 12 (tolv) måneder tilbake i tid fra den foregående måneden i forhold til dagen
skaden oppstod. Dersom Tjenesten har vært levert i et tidsrom på mindre enn 12 (tolv)
måneder, skal beløpsgrensen beregnes på bakgrunn av totalsummen i den tiden som har gått
fra Tjenesten ble tatt i bruk av Kunden og Bruker.
Indirekte skade eller følgeskader, som tap av fortjeneste, er ikke å anse som mulig
erstatningskrav for den skadelidende Parten. Oppstår skader som følge av grov forsømmelse,
bevisst mislighold, eller personskade i henhold til gjeldende lov, vil ikke begrensninger i en Parts
erstatningsansvar gjelde. Kunden kan ikke holde Bember ansvarlig for eventuelle krav fra
tredjepart rettet mot Kunden, forårsaket av Kundens eller Brukerens ulovlige bruk av Tjenesten.

 

3.5 Ansvarsbegrensninger

I tillegg til de beløpsmessige ansvarsbegrensninger som følger av punkt 3.4 er Bembers ansvar
i forbindelse med eventuelle kontrollsanksjoner, bøter, borttauing av kjøretøy eller andre
kostnader som Brukeren måtte pådra seg i parkeringsøyeblikket, begrenset til tilgjengeliggjøring
av relatert dokumentasjon til parkeringsøyeblikket til Brukeren selv eller til den part som Bruker
eller Kunde har engasjert i klagebehandling av saken.
I parkeringsanlegg med automatisk skiltgjenkjenning er ikke Bember ansvarlig for slike
systemers oppetid eller ytelsesnivå. Eventuelle feil eller opplevd nedetid på slike system må
meldes videre til parkeringsoperatøren, som administrerer det aktuelle parkeringsanlegget.

 

4. BETALING

Kunden skal betale prisene i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste, med mindre noe
annet er spesifisert. Alle priser oppgitt er eks mva. Løpende firmakonto-abonnement i Tjenesten

betales forskuddsvis per måned. Individuelle parkeringssesjoner, som loggføres av Brukerne
eller på kjøretøy som knyttes til en samlefaktura i Tjenesten, skal betales etterskuddsvis per
måned. Fakturaen skal spesifisere parkeringssesjonene for hver enkelt Bruker eller hvert enkelt
kjøretøy, inkludert sonenummer/navn på parkeringsanlegg, parkeringstid og parkeringsbeløp
eks mva. Prisene på parkeringssesjonene fastsettes av de ulike parkeringsoperatørene. Ingen
betaling er refunderbar med mindre annet er spesifisert.
Brukeren har ansvar for at alle parkeringssesjoner som registreres til Tjenesten er korrekt utført.
Dersom Kunden mener Brukeren har benyttet Firmakonto feilaktig, er det Kundens ansvar å
ordne opp i slike tilfeller direkte med Brukeren det gjelder og skal holde Bember skadesløs for
dette. Bember forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittvurderinger av Kunden før Avtalen
inngås eller i avtaletiden. Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid kan Bember kreve
forsinkelsesrenter og godtgjørelse for betalingspåminnelser og innkrevingskostnader. I tilfeller
der Kunden er for sen med betalingen forbeholder Bember seg retten til å suspendere Kunden
og/eller Brukerne tilknyttet Kunden fra Tjenesten.
Bember har rett til å endre prisene i Tjenesten, samt faktureringsfrekvensen, ved å meddele
Kunden dette med 1 (én) måneds forvarsel per mail til administrator. Dersom lovendringer eller
juridiske/administrative vedtak påvirker Bembers kostnader rundt drift og levering av Tjenesten,
har Bember rett til å umiddelbart endre prisene uten forvarsel senest samtidig som endringen
eller vedtaket trer i kraft.

 

5. RETTIGHETER

 

5.1 Informasjon og markedsmateriell

Bember forbeholder seg retten til å gi Brukerne av Tjenesten tilgang til tilbud og informasjon i
henhold til de vanlige brukervilkårene for Parklink-appen. Dette inkluderer automatiske
utsendelser relatert til Brukernes parkeringssesjoner, samt eventuelle andre budskap inne i
appen. Brukeren har selv full kontroll over disse samtykkene gjennom appens innstillinger.

 

5.2 Utvikling og levering av Tjenesten

Bember skal levere Tjenesten i samsvar med Avtalen. Bember har rett til å bruke
underleverandører for å levere hele eller deler av Tjenesten, og er i slike tilfeller ansvarlig for
underleverandørens arbeid.
Tjenesten vil utvikles og forbedres fortløpende. Bember forbeholder seg retten til å endre
Tjenesten. Endringer i Tjenesten skal, så godt det lar seg gjøre, gjennomføres på en måte som
minimalt påvirker Tjenestens tilgjengelighet.

Bember har rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i denne Avtalen
uten at dette påvirker Bembers forpliktelser overfor Kunden. En liste over Bembers
underleverandører er tilgjengelig på https://parklink.no/leverandorer/.

 

5.3 Immaterielle rettigheter, Patentrettigheter

Alle rettigheter og innhold knyttet til Bembers system, herunder rettigheter til dataprogram,
kildekode, objektkode, algoritmer og andre immaterielle rettigheter (varemerker og
patentrettigheter), er eid eller lisensiert av Bember. Ingen slike rettigheter overføres til Kunden
eller Brukeren i kraft av denne Avtalen. Kunden skal sørge for at all informasjon som
overleveres til Bember er fritt for skadelige elementer, kildekoder og/eller programvarer. Kunden
er også ansvarlig for at all informasjon eller materiell som tilgjengeliggjøres for Bember ikke på
noen måte er i strid med lover, forskrifter og/eller andres rettigheter.

 

6. PERSONVERNPOLICY OG KONFIDENSIELL INFORMASJON

 

6.1 Personvernpolicy

Bember er Behandlingansvarlig for håndtering av personopplysninger til Brukere herunder
opplysninger om kjøretøy og bruk av disse, som tilknyttes en Konto i Tjenesten, og som er å
betrakte som personopplysning i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Bember behandler Brukerens personopplysninger i samsvar med Parklinks personvernpolicy
definert i Parklinks brukervilkår, som til enhver tid er tilgjengelig og oppdatert i appen og på
www.parklink.no/vilkar. I tillegg til bestemmelsen i Parklinks personvernpolicy er det slik at
Bember mottar personopplysninger om Bruker fra Kunden i forbindelse med at Kundens
administrator oppretter brukere på Tjenesten. Formål og rettslig grunnlag er som angitt i
vilkårene linket til over. Personopplysninger behandles i henhold til personvernloven underlagt
norsk lov. Personopplysninger som behandles er de opplysninger som er nødvendig for å kunne
levere Tjenesten, herunder håndtering av betaling og fakturering, samt for å sikre drift av
Tjenesten gjennom risikohåndtering og vedlikehold.
Bember vil behandle brukeropplysninger for å kunne tilpasse, forbedre og utvikle Tjenesten, og i
de tilfeller det er nødvendig for å levere Tjenesten i henhold til Avtalen vil Bember formidle
brukeropplysninger til sine samarbeidspartnere for behandling.

 

6.2 Konfidensiell informasjon

I forbindelse med Avtalen vil begge Parter kunne få tilgang til informasjon om hverandres
forretningsvirksomhet eller annen informasjon som naturlig kan klassifiseres som fortrolig
informasjon, i tillegg til innholdet i Avtalen. Slik informasjon skal behandles konfidensielt og ikke
gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part. Unntatt herfra er
informasjon som er eller har blitt alminnelig kjent uten Partenes medvirkning.

Partene skal ta nødvendige forhåndsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller
kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte,
underleverandører og tredjeparter som handler på Partenes vegne i forbindelse med Avtalen.
Taushetsplikten opphører 3 (tre) år etter Avtalens opphør.

 

7. OPPSIGELSE

Avtalen er løpende fra etablering inntil den sies opp av en av Partene med oppsigelsestid på 1
(en) måned regnet fra neste månedsskifte.
Dersom Kunden av juridiske eller økonomiske årsaker er nødt til å avslutte Avtalen skal Bember
umiddelbart gjøres oppmerksom på dette. Dette gjelder særlig i tilfeller der Kunden går konkurs
eller at Kunden av andre grunner forhindres i å avslutte Avtaleforholdet som stipulert i Avtalen.
Dette inkluderer tilfeller der Kunden gjennomgår omstrukturering, inngår gjeldsforhandling, blir
insolvent eller Bember har annen rimelig grunn til å anta at Kunden vil bli insolvent.
Begge Parter har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom den andre Parten
begår et vesentlig avtalebrudd og ikke retter dette innen 30 (tredve) dager etter å ha mottatt
skriftlig varsel om det aktuelle forholdet.

 

8. ENDRINGER I AVTALEN

 

8.1 Endring av Abonnement

Kunden kan endre abonnementstype for sine Brukere. Endringen vil tre i kraft fra starten av
påfølgende måned regnet fra datoen endringen ble registrert.

 

8.2 Overdragelse av Avtalen

Kunden og Bruker har ikke rett til å overdra eller overføre Avtalen delvis eller helhetlig til et
annet selskap uten skriftlig samtykke fra Bember. Bember har fritt anledning til å overdra eller
overføre Avtalen helt eller delvis til andre selskaper i samme konsern, underleverandører eller
øvrige tredjeparter.

 

8.3 Meddelelser

Meddelelser og kunngjøringer skal være skriftlige og leveres til Partenes adresse som oppgitt i
Avtalen, enten med vanlig post eller via epost.

 

8.4 Endringer


Bember har rett til å gjøre endringer i eller oppdatere disse Brukervilkårene eller andre
Avtalebestemmelser og vilkår til Tjenesten. Slike endringer skal meddeles Kunden minst 1 (én)
måned før endringen trer i kraft. Bember har kun rett til å gjøre endringer som medfører ingen
eller en ubetydelig grad av ulempe for Kunden. Innen 1 (én) måned fra mottatt endringsmelding
har Kunden rett til å skriftlig si opp Avtalen med virkning fra den datoen endringen skulle ha
trådt i kraft, dersom endringen medfører betydelig ulempe for Kunden. Dersom dette ikke skjer
anses endringene som akseptert av Kunden.

 

9. FORCE MAJEURE

Dersom en av Partene vil påberope Force Majeure, skal dette skriftlig varsles den andre Part
uten ugrunnet opphold og årsaken skal beskrives. I slike tilfeller skal Parten fritas
erstatningsansvar for tap og sine forpliktelser i Avtalen dersom hendelsen er utenfor Partens
kontroll og skaper hinder eller umuliggjør slik gjennomføring. Det samme gjelder i tilfeller der tap
eller forsinkelser skyldes Force Majeure hos Partens underleverandør.

 

10. LOVVALG OG TVISTER

Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen er underlagt norsk rett. Dersom
det oppstår tvist mellom Partene i tilknytning til Avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom
forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem etter 30 (tredve) dager etter at vedkommende
Part har mottatt skriftlig krav om å innlede slike forhandlinger, kan hver av Partene forlange
tvisten avgjort i de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.